f
Więcej informacji
Mniej informacji
https://www.one1.pl/617-thickbox_default/dokumentacja-dane-osobowe.jpg

Dokumentacja - dane osobowe

PRACOWANIE DOKUMENTACJI Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Niniejszym pragniemy zainteresować Państwa ofertą praktycznego rozwiązania problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie...    więcej...

0,00 zł

  Ilość:  Zobacz opcje, które mogą Cię zainteresować

PRACOWANIE DOKUMENTACJI Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym pragniemy zainteresować Państwa ofertą praktycznego rozwiązania problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów:

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
  • rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719),
  • rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 745).

Proponujemy Państwu zrealizowanie następujących przedsięwzięć, które zapewnią dopełnienie obowiązków wynikających z wyżej powołanych przepisów:

1. Przeprowadzenie audytu mającego na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz określenie poprawności zastosowanych środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. Przeprowadzenie szkoleń pracowników administracyjnych w zakresie zaznajomienia ich z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących zagadnień ochrony danych osobowych, tematycznie dostosowanych do profilu Państwa działalności.
3. Opracowanie dokumentacji wymaganej w art. 36 ust. 2 ustawy ochronie danych osobowych:
- „Polityki bezpieczeństwa”, opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
- „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.

4. Wykonanie czynności związanych ze zgłoszeniem Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych osobowych niekorzystających z ustawowego zwolnienia rejestracyjnego.
5. Opracowanie wynikających z przepisów powołanej ustawy wzorów oświadczeń, ewidencji, upoważnień oraz klauzul informacyjnych (przeznaczonych dla pracowników oraz odrębnie dla klientów) niezbędnych do bieżącego stosowania w Państwa działalności.
6. Opracowanie wzorów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami wykonującymi na rzecz Państwa jednostki organizacyjnej zadania łączące się z dostępem do danych osobowych (np. zewnętrzne firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, firmy doradcze, konsultanci, zleceniobiorcy itp.).
7. Przeszkolenie powołanego w Państwa jednostce organizacyjnej administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w zakresie zaznajomienia go z praktyczną realizacją ustawowo określonych zadań.
8. Gwarantujemy wykonanie wyżej scharakteryzowanej usługi w terminie 4 - 6 tygodni od daty podpisania umowy.

UWAGA: w dniu 25 maja 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. PHU „ONE”, opracowując dla Państwa dokumentację wymaganą obecnymi przepisami prawa, wykona ją w formule umożliwiającej bezproblemowe dostosowanie do nowych wymagań prawa, wynikających z powołanego wyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Cenę opracowania dokumentacji podajemy na email po uprzednim uzyskaniu następujących danych:

- nazwa jednostki organizacyjnej,
- siedziba jednostki organizacyjnej,
- charakterystykę JO /czym się zajmuje/,

Powyższe dane należy wysłać na adres one@one1.pl - przez telefon nie podajemy żadnych cen.

UWAGA ! Na pytanie: "Poszukuję firmy lub osoby uprawnionej, celem wydania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych. Powyższe jest mi potrzebne do startów w przetargach (...)" lub podobne - znajdziesz odpowiedź pod adresem: http://www.iniejawna.pl/pomoce/poradnik_specjalisty_ochrony_in.pdf 
W takich sprawach proszę nie dzwonić.

Napisz opinię o produkcie


Dokumentacja - dane osobowe

Dokumentacja - dane osobowe

PRACOWANIE DOKUMENTACJI Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Niniejszym pragniemy zainteresować Państwa ofertą praktycznego rozwiązania problemów związanych z obowiązkiem stosowania przepisów: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),  rozporządzenia Ministra Spraw...